szükségesnek - English translation – Linguee

Svájci vámalakiságok anti aging

Az előfinanszírozást egy Svájci vámalakiságok anti aging kell folyósítani.

11 REV 1 INF 162 ELARG 95 FELJEGYZÉS

HL L CIKK 1 A Bizottság szorosan nyomon követi a Horvátország által a csatlakozási tárgyalások során tett valamennyi kötelezettségvállalást, köztük azokat is, melyeket a csatlakozás időpontját megelőzően vagy a csatlakozás időpontjára kell teljesíteni. A bizottsági ellenőrzés a következőket foglalja magában: rendszeresen naprakésszé tett ellenőrző táblázatok, a stabilizációs és társulási megállapodás STM 1 keretében folytatott párbeszéd, szakértői értékelési missziók, az előcsatlakozási gazdasági program, költségvetési jelentések, és adott esetben korai figyelmeztető levelek a horvát hatóságoknak.

Az ellenőrzési folyamat egésze során a Bizottság felhasználja továbbá a tagállamoktól származó, valamint — adott esetben — figyelembe veszi a nemzetközi szervezetek és a civil társadalmi szervezetek által benyújtott információkat.

A Bizottság által végzett ellenőrzésnek különösen a Horvátország által az igazságszolgáltatáshoz és az alapvető jogokhoz VII. A bizottsági ellenőrzés középpontjában emellett a következők állnak majd: a jog érvényesülésén, a szabadságon Svájci vámalakiságok anti aging a biztonságon alapuló térség — beleértve a külső határigazgatás, a rendőrségi együttműködés, a szervezett bűnözés elleni küzdelem, valamint a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés vonatkozásában fennálló uniós követelmények végrehajtását és érvényre juttatását —, továbbá a versenypolitika terén tett kötelezettségvállalások — beleértve a hajóépítő-ipar VIII.

Az intézkedéseket legfeljebb addig lehet fenntartani, amíg ez feltétlenül szükséges, és a Tanács — az említett eljárásnak megfelelően — hatályon kívül helyezi azokat, amint az aggodalomra okot adó releváns kérdéseket eredményesen rendezték.

Svájci vámalakiságok anti aging

CIKK 1 Legfeljebb a csatlakozást követő harmadik év végéig, amennyiben a gazdaság bármely ágazatában súlyos és tartósnak mutatkozó, illetve egy adott térség gazdasági helyzetének komoly romlásával fenyegető nehézségek merülnek fel, Horvátország felhatalmazást kérhet arra, hogy a helyzet orvoslása és az érintett ágazatnak a belső piaci gazdasághoz történő hozzáigazítása érdekében védintézkedéseket tegyen.

Ugyanilyen körülmények fennállása esetén bármely jelenlegi tagállam is felhatalmazást kérhet védintézkedések megtételére Horvátországgal szemben. Súlyos gazdasági nehézségek esetén és az érintett tagállam kifejezett kérelmére a Bizottság a megfelelő indokolással ellátott kérelem kézhezvételétől számított öt munkanapon belül köteles eljárni. Az így elrendelt intézkedések azonnal alkalmazhatók; ezeknek az intézkedéseknek valamennyi érintett fél érdekét figyelembe kell venniük, és nem járhatnak határellenőrzésekkel.

Elsősorban olyan intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek a belső piac működésében a legkisebb zavart okozzák. CIKK Ha Horvátország nem teljesíti a csatlakozási tárgyalások keretében vállalt kötelezettségeit, beleértve a határokon átnyúló hatással rendelkező gazdasági tevékenységre vonatkozó ágazati politikákkal kapcsolatban tett kötelezettségvállalásokat is, és ez a belső piac működését súlyosan sérti, vagy az Unió pénzügyi érdekeit veszélyezteti, vagy ilyen sérelem vagy veszély közvetlen kockázata áll fenn, a csatlakozást követő harmadik év végéig a Bizottság, valamely tagállam indokolt kérelmére vagy saját kezdeményezésére, megfelelő intézkedéseket hozhat.

Svájci vámalakiságok anti aging

Ezeknek az intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük, és közülük a belső piac működésében a legkisebb zavart okozó intézkedések, illetve adott esetben a fennálló ágazati védintézkedési rendszerek alkalmazásának kell elsőbbséget biztosítani. Az e cikk szerinti védintézkedéseket nem lehet önkényes megkülönböztetés vagy a tagállamok közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközeként alkalmazni.

hu-en.dic in uplug | source code search engine - searchcode

Az ellenőrzés megállapításai alapján a védzáradék a csatlakozást megelőzően is érvényesíthető, és az így elfogadott intézkedések — későbbi időpontot előíró rendelkezés hiányában — a csatlakozás napjától lépnek hatályba. Az intézkedéseket legfeljebb addig lehet fenntartani, amíg ez feltétlenül szükséges, és mindenképpen hatályon kívül kell helyezni azokat, amint az adott kötelezettségvállalást teljesítették.

Az intézkedések azonban az első bekezdésben megjelölt időszakon túl is alkalmazhatók mindaddig, amíg az adott kötelezettségvállalást nem teljesítették. A Horvátország által a kötelezettségvállalás teljesítése terén elért előrehaladástól függően a Bizottság az intézkedéseket szükség szerint kiigazíthatja.

A Bizottság a védintézkedések visszavonása előtt megfelelő időben tájékoztatja a Tanácsot, és a Tanács e vonatkozásban tett észrevételeit kellően figyelembe veszi.

Newsletter

A tagállamok közötti szoros igazságügyi együttműködés folytatásának sérelme nélkül ezek az intézkedések olyan formában is megvalósulhatnak, hogy a vonatkozó rendelkezések és határozatok alkalmazását ideiglenesen felfüggesztik Horvátország és bármely más tagállam, vagy tagállamok közötti kapcsolatokban.

Az intézkedéseket legfeljebb addig Svájci vámalakiságok anti aging fenntartani, amíg ez feltétlenül szükséges, és mindenképpen hatályon kívül kell helyezni, amint az adott hiányosságokat orvosolták. Ezek az intézkedések azonban az első bekezdésben megjelölt időszakon túl is alkalmazhatók mindaddig, amíg az adott hiányosságok fennállnak. A Horvátország által a hiányosságok orvoslása terén elért előrehaladástól függően a Bizottság, a tagállamokkal folytatott konzultációt követően, az intézkedéseket szükség szerint kiigazíthatja.

CIKK Amennyiben a Horvátországban fennálló szabályozási rendből a közös agrárpolitikának az ebben az okmányban meghatározott feltételek szerinti alkalmazásából eredő szabályozási rendbe való átmenet elősegítése érdekében átmeneti intézkedésekre van szükség, ezeket az intézkedéseket a Bizottság fogadja el a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági scheuchzer suisse anti aging vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, Ilyen intézkedéseket a csatlakozást követő hároméves időszak során lehet elfogadni, és azokat csak ezen időszak alatt lehet alkalmazni.

Svájci vámalakiságok anti aging

A Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, ezt az időszakot egyhangúlag eljárva meghosszabbíthatja.

Az első albekezdésben említett átmeneti intézkedéseket szükség esetén a csatlakozás időpontját megelőzően is el lehet fogadni.

Categories

Ezeket az intézkedéseket a Tanács fogadja el minősített többséggel eljárva, a Bizottság javaslata alapján, illetve az eredetileg a Bizottság által elfogadott eszközöket érintő intézkedéseket a Bizottság fogadja el a szóban forgó eszközök elfogadásához szükséges eljárásoknak megfelelően.

CIKK Amennyiben a Horvátországban fennálló szabályozási rendből az európai uniós állat- és növényegészségügyi, valamint élelmiszer-biztonsági szabályok alkalmazásából eredő szabályozási rendbe való átmenet elősegítése érdekében átmeneti intézkedésekre van szükség, ezeket az intézkedéseket a Bizottság fogadja el az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott eljárással összhangban. Ilyen intézkedéseket a csatlakozást követő hároméves időszak alatt lehet hozni, és azokat csak ez alatt az időszak alatt lehet alkalmazni.

Svájci vámalakiságok anti aging

CIKK A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján: a el lehet törölni a kilépési gyűjtő árunyilatkozatok benyújtására vonatkozó kötelezettséget az EUMSZ CIKK A Bizottság minden megfelelő intézkedést meghozhat annak érdekében, hogy a szükséges személyi állomány Horvátországban legfeljebb a csatlakozást követő tizennyolcadik hónapig tovább működhessen.

Az igazgatási költségeket, beleértve az egyéb szükséges alkalmazottak fizetését is, az Európai Unió általános költségvetéséből kell finanszírozni. CIKK Az Svájci vámalakiságok anti aging intézményei a csatlakozás következtében szükségessé váló mértékben és az eredeti szerződésekben foglalt vonatkozó eljárásokkal összhangban kiigazítják eljárási szabályzatukat.

Az eredeti szerződések által létrehozott bizottságok alapszabályának és eljárási szabályzatának a csatlakozás következtében szükségessé váló kiigazítását a csatlakozást követően a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni. Horvátország az intézkedésekről legkésőbb a csatlakozás időpontjáig, vagy később, az ezen okmányban meghatározott határidőn belül tájékoztatja a Bizottságot.

Applications Linguee

Az intézkedésekről a csatlakozás időpontjáig, de legkésőbb az ezen okmányban meghatározott határidőn belül tájékoztatják a Bizottságot. CIKK Horvátországnak a Bizottság számára legkésőbb a csatlakozás időpontjáig benyújtott, kellően megalapozott kérelmére a Tanács, a Bizottság javaslata alapján, illetve — ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el — a Bizottság olyan intézkedéseket hozhat, amelyek az intézmények által Ezeket az intézkedéseket a kért ideiglenes eltérés tárgyát képező jogi aktus elfogadására vonatkozó szavazási szabályoknak megfelelően kell elfogadni.

  1. Házi anti aging kezelések bőrre
  2. Implementation of the common security and defence policy Rövid áttekintés The main avenue through which the European Union EU contributes to strengthening international peace and security is its common security and defence policy CSDP.
  3. 11 REV 1 INF ELARG 95 FELJEGYZÉS - PDF Free Download

Amennyiben az eltéréseket a csatlakozást követően fogadják el, azok a csatlakozás napjától alkalmazhatók. CIKK Amennyiben az intézményeknek a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusait a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és ezen okmány vagy ennek mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a Tanács, a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel, illetve — ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el — a Bizottság ennek érdekében elfogadja a szükséges jogi aktusokat.

Amennyiben a kiigazításokat a csatlakozást követően fogadják el, azok a csatlakozás napjától alkalmazhatók. CIKK Amennyiben ezen okmány másként nem rendelkezik, a Tanács az ezen okmány rendelkezéseinek alkalmazásához szükséges intézkedéseket a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel fogadja el. CIKK Az intézmények által a csatlakozás előtt elfogadott jogi aktusoknak az ezen intézmények által horvát nyelven megszövegezett szövege a csatlakozás időpontjától ugyanolyan feltételekkel hiteles, mint a jelenlegi hivatalos nyelveken készült szövegek.

Ezeket a szövegeket közzé kell tenni Svájci vámalakiságok anti aging Európai Unió Hivatalos Lapjában, amennyiben a jelenlegi nyelveken készült szövegeket ott tették közzé.

la prairie Switzerland - Anti-Aging Rapid Response Booster

A fenti szerződések horvát nyelven megszövegezett szövege ezen okmány mellékletét képezi. E szövegek ugyanolyan feltételekkel hitelesek, mint a szerződések első bekezdésben említett, a jelenlegi nyelveken készült szövegei. CIKK A főtitkár eljuttatja a Horvát Köztársaság kormánya számára az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának irattárában letétbe helyezett nemzetközi megállapodások egy-egy hitelesített másolatát.

Az A MELLÉKLET Az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek, és az azokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusoknak a listája, amelyek a Horvát Köztársaságra a csatlakozástól kezdődően kötelezőek, és amelyeket a Horvát Köztársaságban a csatlakozástól kezdődően alkalmazni kell a csatlakozási okmány 4.

Svájci vámalakiságok anti aging

Megállapodás a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről, kelt A közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, Az aláírásról szóló tanácsi határozatokat a Hivatalos Lap A közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, A schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő következő jogi aktusok: a Tanács Ezt a tartalékot a csatlakozást követő első kvótaév áprilisának 1.

A Bizottság a A jelentésnek részletes adatokat kell tartalmaznia a Horvátország tejágazatában végbemenő szerkezetátalakítási folyamat eredményeiről és irányvonalairól, különösen pedig a gazdaságokon belüli fogyasztásra való termelésről a piaci termelésre való átállásról.

Horvátország ötéves támogatásiprogram-tervezetet nyújt be a Bizottságnak a és közötti következő programozási időszakra.