Distinguished CEU Community Member Remembers Yehuda Elkana | Central European University

Svájci szövetségi iskola anti aging. Kim Dzsongun

Jelen kiállítás az elmúlt 20 év építészetiés mérnöki eredményeit mutatja bekiemelkedő fotográfusok szemszögéből. A33 projektet dokumentáló fotók amellett,hogy hangsúlyozzák minden egyes alkotáskülönlegességét és egyediségét, különbözőszempontokból közelíti meg azokat,figyelembe véve a mérnöki módszereket, azanyaghasználatot, a gazdaságosságot és akörnyezet védelmét.

Akár technológiai, akárorganikus, hétköznapi, bioklimatikus vagyéppen társadalmi szempontból közelítjükmeg ezen építészeti munkákat, minden esetbentetten érhető interakciójuk azzal a kontextussal,melyben születtek.

Svájci szövetségi iskola anti aging

Mi a felelősségteljes építészeti gyakorlatdöntő tényezője? Milyen hatással van akörnyezet az építészeti döntésekre, ha városikörnyezetről, érintetlen vidékről, rekreációsövezetről, falusi környezetről vagy egytávol eső területről van szó?

He knew that he was suffering from a terminal disease that offered no hope of survival, according to the current state of scientific knowledge, an area of human endeavor he knew so much about. This was not the first time he had a brush with death. Inwhen he was barely 10 years old, he found himself on a train heading for Auschwitz, without any idea how could he have possibly understood? Born into a Hungarian Jewish family, Yehuda Elkana first saw the light of day in Szabadka, which was then part of Yugoslavia. The town was returned to Hungary in

Az ökológiaialapanyagok és az energiahatékonyságmeghatározzák a fenntartható struktúráktermészetét? A kiállítás azt mutatja be, hogy a fenntarthatóépítészet nem egy készen kapottminta,szabályrendszer, hanem különbözőépítészeti gyakorlatok összessége, melyekszámos kérdést vetnek fel mind a kreativitás,mind az ökotudatosság kapcsán.

Svájcbanaz építészek a fenntartható fejlődésszempontjainak szem előtt tartásával tervezik,újítják fel, illetve rehabilitálják az épületeket. A bemutatott projektek azt bizonyítják, hogy azépítészet lehet innovatív és vizuálisan magávalragadó, ugyanakkor megfelelhet a szigorúkörnyezetvédelmi és gazdasági elvárásoknak is. IntroductionThe excellent reputation and high-profile ofSwiss architecture and engineering todayare due not only to the quality of technicalexpertise and inventiveness of their authorsbut also to a strong determination to pursuethe objective of sustainable development.

This exhibition presents the architectural andengineering achievements of the past 20 yearsfrom the perspective of gifted photographers. The 33 exhibits explore different angles withregard to construction,materials, ecologyand protection of the environment, while atthe same time underlining their uniqueness.

These architectural works, whether viewedfrom the technological, organic, vernacularor bioclimatic angle, or from the socialperspective, enter into an interaction withthe context in which they are created.

What is the Svájci szövetségi iskola anti aging factor for the realization ofresponsible architecture? What influence doesthe territory have on architectural choices,depending on whether the site is an urbanenvironment, wild countryside, a recreationalzone, a rural zone or a remote bypass?

Doecological materials and energy efficiencydetermine the nature of sustainable structures? This exhibition shows that sustainabledevelopment is not a ready-made formulabut a group of varied architectural practiceswhich raise a number of questions concerningboth creativity and sustainability. In Switzerland,architects design, renovate or rehabilitatebuildings with sustainable development inmind. These projects show that inventive andvisually arresting architecture is possible whileat the same time complying with demandingenvironmental and economic constraints.

Svájci szövetségi iskola anti aging

Series Monte Carasso, Photography Joël Tettamanti. Photography Yves André. Photography Hannes Henz. Photography Radek Brunecky. Photography JoëlTettamanti.

Photography Andrea Helbling. Iskola, bonnard woeffray, Közvetlen környezetével tökéletes egységetalkotva, az új iskolaépület újraértelmezi a márkorábban is meglévő építmények közegét.

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Ennekalapja az a kompakt alakzat, amely magábafoglalja a központi előcsarnokot és az áttetszőpartíciókat, melyek biztosítják az osztálytermekszámára, hogy teljes mértékben élvezzék aszínes fényeket. Formája harmonizál a korábban is meglévő épületekkel. Kompakt alakjának egyes szekcióiellenpontozzák az alacsonyabb, szomszédos építményeket. Tipológiája közelebb áll a parkosított irodáéhoz vagy a műhelyekéhez, három hosszanti, azonosmélységű tagból álló mátrix mentén alakították ki a központi teret, a gyülekezési helyként ésmunkaterületként egyaránt funkcionáló előcsarnokot.

Az osztálytermek és a központi előcsarnok közti Svájci szövetségi iskola anti aging színezett áttetszősége biztosítjaa természetes fény áradását az épület egyik részéből a másikba. A külső homlokzat a dísztelenalumíniummal bevont, kivájt részek masszív felülete és a fényezett, rozsdamenetes anti aging reklámok ragyogó részek kontrasztjával játszva fogalmazza meg az épület szerkezetét, miközbena tükröződésekkel új tájképet teremt.

School, bonnard woeffray, Well integrated into the confined neighborhood,the new school reinterprets the volume of theexisting constructions by designing a compactconfiguration with a central distribution hall andtransparent partitions enabling classes to benefitfrom colorful light.

Itdefines an outdoor leisure space and transforms the site into a campus linked to the neighbouringprimary school and the future extensions to the vocational college as well as the workshopsand indoor sports facilities.

Átirányítja itt:

Its shape harmonises with that of the pre-existing buildings. It is a compact Svájci szövetségi iskola anti aging in which theindividual sections are offset against the lower neighbouring structures. It is of a typology that is close to that of the landscaping office or the workshop, featuring amatrix of three longitudinal members all with the same depth, and providing a central space,the lobby, which fulfils the twofold function of a concourse and a place of work.

The coloured transparency of the glass partitions between the classrooms and the centrallobby allows natural light to flood through the building from one part to another.

  • Все они подверглись проверке на полиграф-машине, иными словами - на детекторе лжи: были тщательно проверены их родственники, изучены особенности почерка, и с каждым провели множество собеседований на всевозможные темы, включая сексуальную ориентацию и соответствующие предпочтения.
  • Kim Dzsongun – Wikipédia
  • A 10 legjobb öregedésgátló termék 2020 chevy

An externalfaçade, which plays around with the contrasts between the massive surfaces of Svájci szövetségi iskola anti aging partscarved out of the volume and covered in undecorated aluminium, and the glazed surfacesdesigned in polished stainless steel, express the structure of the building and compose a newlandscape through their reflection.

Auditórium, e2a, Az új épület a kemény és rideg urbánus környezetesztétikai ellenpontjaként a kis kampusz új,hangsúlyosan hálózatos központját hozza létre,miközben a hetvenes évek építészetét is újraértelmezi.

Distinguished CEU Community Member Remembers Yehuda Elkana

Az auditórium és könyvtár együttese a kemény és rideg hatást keltőkörnyezet lírai ellenpontjaként a kis kampusz új, hangsúlyosan hálózatos központját hozzalétre. A Stäfa új épülete a különböző funkciókat egyesítő, komplex építészeti gondolkodás kitűnőpéldája. Az auditórium, a könyvtár és a tanterven kívüli tanulmányok központja három funkciótképvisel, melyek mindegyikének helyet kellett adni az új létesítményben. Az auditórium a régi alapzaton nyugvó vaskos, terjedelmes talapzatra épült, mely absztraktatlaszok érzetét kelti és a transzparens földszint felett tartja az auditóriumot.

A tartóoszlopokatgeometrikailag eltorzították, oly módon, hogy a földszintre nehezedő teher falazott lemezekennyugszik, melyeket térszervezési és funkcionális okok miatt csak korlátozott számú helyenlehetett elrendezni. Az auditórium külső falainak látszóbeton rétegeit domborműszerűenalakították ki; a betonhomlokzatot uraló organikus-florális motívum erősíti az anyagszerűségetés ellenpontozza az épület egészének durvaságát. It acts like a lyrical counterpole to its surroundings, which make aharsh and rough impression, thereby creating a new, intensely networked centre for the Svájci szövetségi iskola anti aging.

The new building in Stäfa called for complex thinking about functions. The auditorium, thelibrary and the extra-curricular learning centre in its plinth represent three different forms ofuse needing to be synchronised in the new building. The auditorium is carried on stout, voluminous supports resting on the old plinth.

They createthe impression of abstracting Atlases and hold the auditorium aloft above the transparentground floor. The supports have been geometrically distorted in such a way that the loads actingon the ground floor are transmitted through masonry discs that can only be positioned in a limitednumber of places for spatial and functional reasons.

The layer of exposed concrete on theoutside walls of the auditorium has been finished in a relief; the organic-floral motif dominatesthe concrete façade, reinforces the corporeal expression and counteracts the harshness of thecomplex as a whole. Forini Ház, Guidotti Architetti, A Casa Forini projekt a kerület határán valóépítkezéssel, illetve a belső terek kifelé történőnyitásával, lényeges szerepet játszik ennek ajellegzetes külvárosi területnek az átalakításában. Eredetilegezeket a telkeket nagyon feszesen alakították ki a szomszédos autóút oldalán, és távol azúttól, a lakótömbök közepén, tágas zöldterületet jelöltek ki.

Ez a hagyományos elrendezésegyszerű szerkezetet teremtett és harmonikus megjelenést biztosított a vidék falvai számára. Napjainkban, a vidéki világ eltűnése nyomán, az urbánus fejlődés és az építészeti realitásoka fejük tetejére álltak. A korábbi földtulajdonosok házait jelenleg átalakítják, a korábbanhozzájuk kapcsolódó farmokat pedig felosztják és eladják, hogy különálló magánházak épüljenekrajtuk. Ezen folyamat eredményeként új típusú épülettömbök jönnek létre, melyeket a telkeknagyarányú beépítettsége és alacsony népsűrűség jellemez.

Őszinte örömmel ajánlom olvasásra minden kedves érdeklődőnek e kiadványt, amely a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében hazánknak juttatott fejlesztési forrásból megvalósuló projekteket tartalmazza.

Az építészeti projekt egy magánházból és egy szintet elfoglaló belső kertből áll. A telekkorlátozott mérete és a háznak a környező épületekhez való közelsége ellenére, ez az egycsalád számára tervezett épület olyan belső tereket zár magába, melyek intim dialógustfolytatnak a külső világgal.

A megerősített betonból kialakított külső fal három oldalon illeszkedika telek kerületéhez, így az épület majd az egész telket elfoglalja. Egy megfordított, a telkethosszában keresztező gerendának köszönhetően, a külső fal tartja a tetőt. Nincs semmilyenvertikális támasztó szerkezet a belső térben, mely a ház különböző közegeit fizikailagelválasztó, ugyanezen dimenziók szerint kialakított kertek sorából nyeri ritmusát.

Nem utolsósorban pedig, a szem szabadon járja be az egész teret és fogadja be annak lenyűgözőtranszparenciáját.

Секрет выражения «без воска» был ему слишком дорог. Он уходил корнями в давние времена. В эпоху Возрождения скульпторы, оставляя изъяны при обработке дорогого мрамора, заделывали их с помощью сеrа, то есть воска. Статуя без изъянов, которую не нужно было подправлять, называлась скульптурой sin cera, иными словами - без воска.

House Forini, Guidotti Architetti, The Casa Forini project contributes to thedensification of this typical suburban town bybuilding on the border of the perimeter and byopening up outdoor spaces to the inside. Originally, these plots were very compactly built up on the side adjacent tothe public highway with a very spacious green area in the centre of the blocks away from theroad. This traditional arrangement used to create a simple structure and give the villages ofthe region a harmonious look.

Today, following the disappearance of that rural world, urban-development and architecturalrealities have been turned completely upside down. What is happening is that the housesoccupied by the former landowners are being renovated, and the farmland that used to gowith them is being divided up and then sold to have detached houses built on it.

Top Stories

This processis creating a new type of block which is characterised by a large percentage of the land beingbuilt on, but with only a low population density. Even if thisenvironment is reduced to minimum dimensions, it benefits from absolute intimacy.

The outsidewall, in reinforced concrete, follows the perimeter of the plot of land on three sides, so that thebuilding occupies nearly the entire plot.

This outside wall carries the roof thanks to an invertedbeam, which crosses the plot longitudinally. Not least, the eye is free to roam over the entire spaceand to make the most out of the impressive transparency.

Mindeztalacsony költségvetésből, ötven különbözőlakásalaprajz megtervezésével és még akörnyezet védelmét is szem előtt tartva. A két kompakt épület domborúés redőzött tetejével tűnik ki, mely a terep vonalát követi és az adott telken megengedettlegnagyobb magasságot éri el. A telek szélét is elfoglalják, a gyümölcsöskert számos fájaveszi körül őket; a megőrzött füves terület parkként szolgál a lakók számára.

Különböző lakások állnak rendelkezésre. A legegyszerűbb típustól kezdve, az építészek ötvenkülönböző alaprajzot készítettek. A lakások negyede duplex, melyek fecskefarkszerűen illeszkedneka többi lakáshoz.

Ezen elrendezésnek köszönhetően egyetlen lépcsőházból emeletenkénthárom, nagyméretű lakás érhető el. Mindegyik lakáshoz tekintélyes erkély tartozik, kivéve alegfelső és a legalsó szinteken találhatókat, melyekhez tetőteraszokat és földszinti kiskerteketalakítottak ki.

A Minergie szabványoknak megfelelő és főként megújuló energiaforrásokat használó lakóépületetpalatáblákkal vonták be.

Svájci szövetségi iskola anti aging

Az épület külső, hőhíd-mentes részének hőszigetelése, a kompaktdesign, illetve a bruttó és a nettó alapterület közti kedvező arány szintén hozzájárulnak azalacsony energiahatékonysági tényezőhöz. The two compact buildings stand outon account of their convex and folded roof line, following the terrain, and the exploitation ofthe maximum height permitted for that plot of land.

They occupy the edge of the plot,surrounding the orchard with its numerous trees. The grassland, which has been kept, thusserves as a park for the occupants. The available flat accommodation is varied. Starting with a single basic type of flat, the architectshave developed fifty different ground plans.

One quarter of the flats are duplex designs,which overlap and dovetail with the other flats. With this arrangement, three large flats perfloor can be accessed by a single staircase. Each unit has a generous balcony, with theexception of the top and bottom-floor flats, which benefit from roof terraces and ground-levelterraces respectively. The housing development, which satisfies the Minergie standard and consumes energypredominantly from renewable sources, is finished in slate. The thermal insulation of thebuilding shell that completely avoids heat bridges, the compact design and the beneficial ratiobetween gross and net floor areas also contribute to low energy coefficients.

Vacheron Constantin központi iroda,Bernard Tschumi Architects, Az óragyártó cég arculatát tükrözendő, a projektsorán az épület szerkezetét körülölelő és térbelifolytonosságot biztosító fém felületet alakítottakki, miközben famembránnal beburkolták a szélesés áttetsző belső teret. Egy vékony, hajlékony boríték szolgált a koncepció alapjául.

Svájci szövetségi iskola anti aging külső felszín fém burkolatbóláll, mely a szerkezetet fedi be, megemelve az épület nagyobb, többemeletes részét. A belsőterekben fa burkolatot használtak. Az eredmény sima, precíz külső, illetve meleg, hívogatóbelső. A fokozatos kibomláson alapuló építészeti dramaturgia nyomán az épület majdhogynemteljesen nyitottá válik. A boríték kinyílik, üdvözli az alkalmazottakat és a látogatókat, bőségesdirekt fényt engedve be az északi oldalon, szűrt fényt a délin.

A fa és a fém boríték kontrasztjaként a fő közlekedőfelületek üvegből készültek. Például atöbbemeletes rész üveg átriumában több körbehaladó elem is található — gyaloghidak,körfolyosók, lépcsők, és egy lift, valamennyit üvegből kivitelezték.

szöveg - Ponton Galéria

Az irodaház egy mesterségesenkialakított, természetes fénnyel megvilágított garázst rejtő lejtőre épült. A garázs fölött, a borítékalacsonyabb, sima részében békés, levegős belső udvar Svájci szövetségi iskola anti aging el az épület keleti részétőla nyugatiig. Az összefüggő fémbevonat folytonossága vizuális és funkcionális egységetkölcsönöz az épületnek, miközben a vállalati menedzsment, a design és a gyártás köztigördülékeny kapcsolatot tükrözi.

Svájci szövetségi iskola anti aging

The concept for this building is based on the idea of a thin, flexibleenvelope. The interior is clad with wood veneer. The resulting space is sleek and precise on the outside, yet warm and inviting in the inside.

Thelogic of unrolling makes the building appear almost unenclosed. The envelope opens towelcome workers and visitors, admitting ample direct light on the north side and filtered lighton the south side.

Svájci szövetségi iskola anti aging

In contrast to the wood and metal envelope, major movement vectors are made of glass. For example, in the multistory part of the building, a glass atrium contains several circulationelements-such as walkways, stairs, and an elevator-all made of glass.

The building rests on anartificial dip in the landscape that houses a naturally lit parking garage. Above the garage, inthe lower, flat section of the envelope, a tranquil, airy patio stretches through the building fromeast to west.

Svájci szövetségi iskola anti aging

The continuity of the monolithic metal cladding provides the building a visual andfunctional coherence, and suggests a fluid relationship between management, design, andproduction in the company operations.

Castor et Pollux, Photography Matthieu Gafsou. Photography Tom Bisig. Gion A.