Document 32018R1046

Erfa anti aging

Existing derogations from those principles for specific areas such as research, external actions and structural funds should be reviewed and simplified as far as possible, taking into account their continuing relevance, their added value for the budget, and the burden they impose on stakeholders.

Az említett elvektől való meglévő eltéréseket lehetőség szerint felül kell vizsgálni és egyszerűsíteni kell az olyan meghatározott területeken, mint például a kutatás, a külső fellépések és a strukturális alapok, figyelembe véve, hogy azok továbbra is relevánsak-e, mekkora hozzáadott értéket jelentenek a költségvetés számára, és mekkora terhet rónak az érdekelt felekre.

The Union institutions concerned should provide information to the European Parliament and to the Council on both automatic and non-automatic carry-overs.

Az érintett uniós intézményeknek mind az automatikus, mind a nem automatikus átvitelről tájékoztatniuk kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot. It should be possible to carry over internal assigned revenue only to the following financial year, except where this Regulation provides otherwise. Lehetővé kell tenni, hogy a belső címzett bevételeket csak a következő pénzügyi évre lehessen átvinni, kivéve, ha ez a rendelet másként rendelkezik.

To that end, such revenue should be considered as internal assigned revenue which can be carried over until it is fully used. Ennek érdekében erfa anti aging ilyen bevételeket belső címzett bevételnek kell tekinteni, amely a teljeskörű felhasználásáig átvihető.

Performance should be linked to the direct application of the principle of sound financial management. The principle of sound financial management should also be defined, and a link should be established between objectives set and performance indicators, results and economy, efficiency and effectiveness in the use of appropriations.

For reasons of legal certainty, while avoiding conflicts with existing performance frameworks of the different programmes, performance terminology, in particular output and results, should be defined.

A teljesítményt a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének közvetlen alkalmazásához kell kapcsolni.

Human mobility, in varying degrees and for a variety of different reasons, will be an inherent feature of the 21st century for Europe as well as globally, meaning the EU not only needs to step up gear when it comes to managing migration flows, but also when it comes to its integration policies for third-country nationals 2. Az európai társadalmak egyre fontosabb jellemzője a sokféleség, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Az emberek eltérő mértékű és igen változatos okokra visszavezethető mobilitása Európa és az egész világ sajátossága lesz a The EU has been supporting Member States in their integration policies for several years already. Inthe European Commission set out a European Agenda 4 for the integration of third-country nationals, calling for a strengthened and coherent approach to integration, across different policy areas and government levels.

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét szintén meg kell határozni, és össze kell kapcsolni a kitűzött célokat és a teljesítménymutatókat az eredményeket, valamint a erfa anti aging, az eredményességet és a hatékonyságot az előirányzatok felhasználásában. A jogbiztonság érdekében el kell kerülni a különböző programok meglévő teljesítménykereteivel való összeütközést, és meg kell határozni a teljesítményre — különös tekintettel a kimenetekre és az eredményekre — vonatkozó terminológiát.

Making existing and new spending programmes and activities entailing significant spending subject to evaluation can help achieve those objectives. E célkitűzések megvalósításában segíthet, hogy a jelentős kiadásokkal járó meglévő és új kiadási programokat és tevékenységeket értékelés alá vetik. With regard to budget implementation, the application of that principle implies that citizens should know where, and for what purpose, funds are spent by the Union. Communication should be more targeted and should aim to increase the visibility of the Union contribution for citizens.

Ideiglenesen le vagy tiltva

Union institutions should therefore adopt a selective approach in the publication of information, in accordance with the principle erfa anti aging proportionality. Decisions to publish should be based on relevant criteria in order to provide meaningful information. Ami a költségvetés végrehajtását illeti, ezen elv alkalmazása magában foglalja, hogy a polgárok tudomást szerezhessenek arról, hogy az Unió hol és milyen célokra fordítja a forrásokat. Az ilyen információk előmozdítják a demokratikus vitát, hozzájárulnak a polgároknak az uniós döntéshozatali eljárásban való részvételéhez, erfa anti aging az uniós kiadásokkal kapcsolatos intézményi kontrollt és alapos vizsgálatot, valamint hozzájárulnak az Unió hitelességének fokozásához.

A kommunikációnak célirányosabbnak kell lennie és fokoznia kell az uniós hozzájárulás láthatóságát a polgárok számára.

Az ilyen célokat a költségvetésből finanszírozott források valamennyi címzettjével kapcsolatos információk — lehetőség szerint korszerű kommunikációs eszközök segítségével történő — közzététele révén kell megvalósítani, aminek során figyelembe kell venni ezen címzetteknek a bizalmassághoz és a biztonsághoz fűződő jogos érdekeit, természetes személyek esetében pedig a magánélethez való jogot és a személyes adatok védelmét.

Reverse Aging (Shai Efrati, Director of the Assaf-Harofeh Medical Center) - DLDsummer 15

Ezért az uniós intézményeknek az arányosság elvével összhangban szelektív megközelítést kell alkalmazniuk az információk közzététele terén. Erfa anti aging információk nyújtása érdekében a közzétételre vonatkozó döntéseknek megfelelő szempontokon kell alapulniuk.

Сняв трубку, набрал номер справочной службы и через тридцать секунд получил номер главного офиса больницы.

The information on recipients of Union funds implemented under direct management should be published on a dedicated website of Union institutions, such as the Financial Transparency System, and should include at least the name and the locality of the recipient, the amount legally committed and the purpose of the measure.

That information should take into account relevant criteria such as the periodicity, the type and the importance of the measure. A közvetlen irányítás keretében végrehajtott uniós források címzettjeire vonatkozó információkat az uniós intézmények e célra létrehozott weboldalán — így például a pénzügyi átláthatósági rendszerben — kell közzétenni, és meg kell adni legalább a címzett nevét és földrajzi helyét, az összeget, amelyre jogi kötelezettséget vállaltak, valamint az intézkedés célját.

A tájékoztatás során figyelembe kell venni az olyan releváns kritériumokat, mint például a gyakoriság, az intézkedés típusa és jelentősége.

EUR-Lex - DC - EUR-Lex

For reasons of legal certainty, it is therefore appropriate to define a Member State organisation as an entity established in a Member State as a public-law body, or as a body governed by private law entrusted with a public-service mission and provided with adequate financial guarantees by that Member State.

Financial backing provided to such private-law bodies by a Member State in accordance with existing requirements set out in Union law, in a form decided by that Member State and not necessarily requiring a bank guarantee, should be considered as adequate financial guarantees.

A jogbiztonság érdekében ezért indokolt a tagállami szervezetet vagy valamely tagállamban létrejött közjogi szervként, vagy olyan, a magánjog alapján működő szervként meghatározni, amely közfeladatot lát el, és amelynek a tagállam megfelelő pénzügyi biztosítékokat nyújt. Egy tagállam által, a hatályos uniós jog előírásaival összhangban, az ilyen magánjogi szerveknek a tagállam által meghatározott és bankgaranciát nem szükségszerűen igénylő formában nyújtott pénzügyi támogatást megfelelő pénzügyi garanciának kell tekinteni.

Such publication should contribute to the control of anti aging szem award procedures erfa anti aging the unsuccessful applicants in the competition. Az ilyen közzétételnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a versenyben sikertelen pályázók ellenőrizhessék az odaítélési eljárásokat.

The same should apply to personal data referring to legal persons whose official name identifies one or more natural persons. Ugyanez alkalmazandó az olyan jogi személyekre vonatkozó személyes adatokra, amelyek hivatalos megnevezésében természetes személy vagy személyek neve szerepel.

EUR-Lex - R - EUR-Lex

Where natural persons are concerned, the publication of personal data should respect the principle of proportionality between the importance of the amount granted and the need to control the best use of the funds.

Természetes személyek érintettsége esetén, a személyes adatok közzétételének tiszteletben kell tartania az odaítélt összeg nagysága és a források legmegfelelőbb felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó igény közötti arányosság elvét.

anti aging facial kit for oily skin

Ilyen esetekben az érintett régió statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája NUTS 2. For example, information should Svájci utazási tanácsok anti aging be published with regard to scholarships or other forms of direct support paid to natural persons most in need, to certain contracts with erfa anti aging very low value or to financial support below a certain threshold provided through financial instruments, or in cases where disclosure risks threatening the rights and freedoms of the individuals concerned as protected by the Charter of Fundamental Rights of the European Union or causing harm to the commercial interests of the recipients.

For grants, however, there should be no special exemption from the obligation to publish information on the basis of a specific threshold, in order to maintain the current practice erfa anti aging to allow for transparency. Például, nem lehet közzétenni azokat az információkat, amelyek erfa anti aging ösztöndíjakra vagy a leginkább rászoruló természetes személyeknek kifizetett közvetlen támogatások egyéb erfa anti aging, a bizonyos nagyon alacsony értékű szerződésekre vagy a pénzügyi eszközök révén meghatározott értékküszöb alatti pénzügyi támogatásokra vonatkoznak, vagy azokban az esetekben, amikor a közzététel veszélyeztetheti az érintett személyeknek az Európai Unió Alapjogi Chartája által védett jogait és szabadságait vagy sértheti a címzettek üzleti érdekeit.

Ugyanakkor, a vissza nem térítendő támogatások esetében a jelenlegi gyakorlat fenntartása és az átláthatóság érdekében nem indokolt, hogy meghatározott értékküszöb alapján különös mentességet biztosítsanak a közzétételi kötelezettség alól.

Меган сказала, что, если тереть глаза, будет только хуже. Он даже представить себе не может, насколько хуже.

In the case of shared management, the information should be published in accordance with sector-specific rules. The Commission should make available information about a single website, including a reference to its address, where the information on recipients and final recipients can be found.

You’re Temporarily Blocked

Megosztott irányítás esetében az információkat az ágazatspecifikus szabályokkal összhangban kell közzétenni. A Bizottságnak rendelkezésre kell bocsátania arra az egységes weboldalra vonatkozó információt — ideértve a honlap címére vonatkozó hivatkozást is —, ahol a címzettekre és a végső erfa anti aging vonatkozó információk megtalálhatóak.

That guide should be updated whenever necessary. Az útmutatót szükség esetén naprakésszé kell tenni. A possibility for Union institutions, Union bodies and other European offices to delegate the powers of the authorising officer to the director of a European office should be introduced. European offices should also have the possibility to conclude service-level agreements for the provision of services, supply of products or execution of works or of building contracts.

It is appropriate to set out specific rules for the drawing-up of accounting records, provisions authorising the accounting officer of the Commission to delegate some of his or her tasks to staff in those offices and operating procedures for bank accounts which the Commission should be able to open in the name of a European office.

best anti aging eye cream for 50s in india

Be kell vezetni azt a lehetőséget az uniós intézmények, az uniós szervek és egyéb európai hivatalok számára, hogy átruházzák az engedélyezésre jogosult tisztviselői hatáskört az európai hivatal igazgatójára.

Az európai hivataloknak rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel is, hogy szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokat kössenek szolgáltatásnyújtásra, vagy árubeszerzésre, vagy építési beruházásra, vagy ingatlanszerződésekre vonatkozóan. Helyénvaló meghatározni a számviteli nyilvántartás vezetésére vonatkozó konkrét szabályokat, azokat a rendelkezéseket, amelyek felhatalmazzák a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjét, hogy feladatai egy részét átruházza az említett hivatalok személyzetére, valamint a működési eljárásokat azon bankszámlák tekintetében, amelyeket a Bizottság megnyithat az európai hivatal nevében.

To achieve the full effect of efficiency gains resulting from a global centralisation of certain support services, the possibility for executive agencies to implement administrative expenditure should be explicitly provided for.

Az egyes támogató szolgáltatások globális központosításából származó hatékonyságnövelés maradéktalan érvényesítése érdekében kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy a végrehajtó ügynökségek kezelhetnek igazgatási kiadásokat. Authorising officers by delegation should ensure that the authorising officers by subdelegation and their staff receive information and training concerning the control standards and the respective methods and techniques and that measures are taken in order to ensure the functioning of the control system.

The authorising officer by delegation should report to his or her Union institution on the performance of the duties in the form of an annual report.

The supporting documents relating to the operations carried out should be kept for at least five years. The various forms of negotiated procedure for the award of public contracts should be the subject of a special report from the authorising officer by delegation to the Union institution concerned and of a report from that Union institution to the European Parliament and to the Council, since those procedures represent derogations from the usual award procedures.

  1. Estee lauder revitalizing supreme global anti aging mask boost review
  2. A legjobb öregedésgátló kiegészítő a világon

A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőknek biztosítaniuk kell, hogy a közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselők és azok személyzete megkapják a kontrollokra vonatkozó standardokkal és a kapcsolódó módszerekkel és technikákkal kapcsolatos információkat és képzést, valamint hogy intézkedéseket hoznak a kontrollrendszer működésének biztosítása érdekében.

A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőnek be kell számolnia az ellátott feladatokról az uniós intézmény részére készített éves jelentésben.

Ennek a jelentésnek tartalmaznia kell azokat a pénzügyi és erfa anti aging információkat, amelyek az adott tisztviselő feladatainak ellátásáról szóló megbízhatósági nyilatkozat alátámasztásához szükségesek, beleértve az elvégzett műveletek átfogó teljesítményére vonatkozó információkat is. Az elvégzett műveletekhez kapcsolódó bizonylatokat legalább öt évig meg kell őrizni.

Az anti aging termékek biztonságosak a terhesség alatt

A közbeszerzési szerződések tárgyalásos eljárás útján történő odaítélésének valamennyi formájáról a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőnek külön jelentést kell készítenie az érintett uniós intézmény részére, valamint ennek az uniós intézménynek az Európai Parlament és a Tanács részére, mivel ezek az eljárások eltérést jelentenek a szokásos odaítélési eljárásoktól. The deputy Heads of Union delegations should not be allowed to exercise those powers on a systematic basis or for reasons of internal work division.

anti aging arc termék

Az uniós küldöttségvezető-helyettesek számára nem engedhető meg, hogy e hatásköröket rendszeresen vagy belső munkamegosztási okok miatt gyakorolják.